About Us

“Green Power Sharing”

ส่งเสริมให้สังคมไทยใช้ข้อมูลความรู้และการปรึกษาหารืออย่างรอบด้านในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Power Sharing through Access to Information and Dialogues for Sustainability

1.หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ.2535 ประชาคมโลกให้การรับรองปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา รวมทั้ง ประเทศไทย และหลักการข้อที่ 10 แห่งปฏิญญานี้ ระบุเอาไว้ว่า “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคือทาให้ พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในทุกๆระดับที่เกี่ยวข้อง โดยในระดับประเทศ ประชาชนแต่ละคนควรมี่ช่องทางที่ เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุ สารหรือสิ่งของอันตรายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในชุมชนของตน อีกทั้งเข้าถึงโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจ รัฐจะต้องกระตุ้นและส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วมโดยการทาให้ข้อมูลต่างๆ ได้รับการ เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ต้องจัดให้มีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง การแก้ไขเยียวยา” กล่าวได้ว่า หลักการข้อที่ 10 แห่งปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Rio Principle 10) ถือเป็นจุดตั้งต้นให้กับสิทธิพื้นฐานหลัก 3 ประการคือ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการ เข้าถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งในการประชุม Rio+20 อีก 20 ปีต่อมา ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ในปีพ.ศ. 2555 หลักการข้อที่ 10 ก็ได้รับการตอกย้าความสาคัญอีกครั้งในเอกสารการ ประชุม “The Future We Want” โดยให้ความสาคัญกับการนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง

ประเทศไทยให้ความสาคัญกับหลักการและสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมนี้มาโดยตลอด นับตั้งแต่การ ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2535 รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540 จนถึงฉบับปัจจุบัน ที่สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในด้านการคุ้มครองและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองให้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ทาให้มีการแก้ไข กฎหมายหลายฉบับ จนถึงการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ทาให้ประชาชนมี ช่องทางในการนาคดีหรือข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมสู่การพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและคดีมลพิษ ซึ่งนับวันก็ยิ่งมีจานวนมากขึ้นและทาให้เกิดความสูญเสียที่ เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจานวนมากในการฟื้นฟูเยียวยา ทั้งต่อผู้เสียหายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเกิดความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ เช่น ความขัดแย้ง และการสูญเสียโอกาสของคนรุ่นหลัง

กระบวนการที่ควรเกิดขึ้นก่อนมีคดีหรือข้อพิพาทในชั้นศาล ก็คือ การส่งเสริมให้สังคมไทยใช้ข้อมูล ความรู้อย่างรอบด้านเพื่อการตัดสินใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้ง และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ควรได้รับ และการไม่ได้รับข้อมูลที่ ครบถ้วนเพียงพอ ยิ่งไปกว่านั้น การปรึกษาหารือและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในลักษณะต่างๆ เป็นเรื่องสาคัญที่จะทาให้ปัญหาต่างๆ มีทางป้องกันและการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็น ควรสนับสนุนให้เกิด Platform ของการสื่อสารข้อมูลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในประเด็นที่สาธารณะชนสนใจ ควรได้รับรู้และมีส่วน ร่วมในการทาความเข้าใจอย่างรอบด้าน โดยในระยะแรกจะเป็นการเปิด Green Platform Online ที่มีบทบาท

  1. เป็นชุมชนการสื่อสารสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ได้แก่ การสื่อสารผ่านเว็บเพจและ Social Media และใช้กระบวนการที่ก่อให้เกิดการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ นาไปสู่การเสริมสร้างสังคมที่ใช้ข้อมูลความรู้เป็น พลังในการขับเคลื่อนและตัดสินใจ อีกทั้งตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานของประชาชน ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จาเป็น (Right to be Informed) และในขั้นถัดไป จะได้มีการระดมสมองเพื่อให้เกิดเครื่องมือในการปรึกษาหารือและการ รับฟังประชาชน เพื่อให้สิทธิที่จะดารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและยังชีพได้อย่างปลอดภัย( Right to Healthy Environment) ได้รับหลักประกันอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...